Zarządzenie nr 1/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 27 lutego 2017r.

Zarządzenie nr 1/2017

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

z dnia 27 lutego 2017r.W sprawie powołania Komisji Weryfikacyjno-likwidacyjnej ds. oceny stanu technicznego i likwidacji środków trwałych, urządzeń i przedmiotów nie trwałych.Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2013 poz. 330 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję likwidacyjną, zwaną dalej Komisją celem dokonania oceny i fizycznej likwidacji ( zniszczenia) skasowanych składników majątkowych Biblioteki.

2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Kuzio Małgorzata – przewodniczący komisji;

  2. Radzicki Patryk – członek komisji;

  3. Klimaszewska Ewa – członek komisji.

§ 2

Komisja kwalifikuje do likwidacji składniki z ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swą wartość użytkową ze względu na:

  1. całkowity lub znaczny stopień zużycia,

  2. nieopłacalność ich regeneracji lub naprawy z ekonomicznego punktu widzenia,

  3. swoimi uszkodzeniami zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom;

  4. przestarzałość techniczną, co uniemożliwia pracę z nowoczesnymi urządzeniami,

  5. składniki zbędne.

§ 3

1. Komisja sporządza protokół w 2 egzemplarzach.

2. Każdy egzemplarz protokołu jest podpisywany przez członków Komisji oraz zatwierdzany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.

§ 4

Zatwierdzony protokół jest podstawą do wykreślenia przedmiotów z ksiąg inwentarzowych.

§ 5

Komisja likwidacyjna zakończy prace i przedłoży dokumentację swoich prac do zatwierdzenia Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku w terminie do 20 marca 2017 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Irena Wysocka

Wprowadzający: Patryk Radzicki

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Patryk Radzicki

Data publikacji: 2017-04-20

Rejestr zmian