Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną (znak sprawy: GBP.26.1.2017)

Mielnik dnia 24.03.2017 r.

GBP.26.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:
Gminna Biblioteka Publiczna

Ul. Zaszkolna 1

17-307 Mielnik

NIP 544-14-13-509

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWEIDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. W zakresie UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚĆI PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W MIELNIKU wskazanego w załączniku nr 2 do zapytania cenowego. Okres ochrony ubezpieczeniowej : od 01 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.

Wymagany zakres ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie mienia firmy (środków trwałych oraz obrotowych, wartości pieniężnych) od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie;
 2. Ubezpieczenie mienia firmy (środków trwałych oraz obrotowych, wartości pieniężnych) od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz prowadzoną działalnością, rozszerzone o:
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w następstwie wypadków przy pracy;
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

e. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – okres ubezpieczenia od 01.04.2017 r. do 31.03.2017 r.

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA

A. OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Zakres: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, zalanie, grad, dym, huk ponaddźwiękowy, powódź, śnieg, uderzenie drzew, konarów oraz innych przedmiotów, uderzenie pojazdu lądowego, trzęsienie ziemi.

Szkody wodno-kanalizacyjne powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy jeżeli przyczyną szkód było wydostanie się ich z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania znajdujących się w budynku, jak też na terenie posesji objętej ubezpieczeniem.

Szkody powstałe poprzez: cofnięcie się wody, ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i zaworów, powstałe podczas awarii urządzeń i instalacji wod.-kan. I c.o., powstałe na skutek przepięcia – prądu elektrycznego w tym też powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych.

Ubezpieczenie obejmuje:

 1. Ubezpieczenie mienia – środków trwałych ( maszyny, urządzenia i wyposażenie) – zgodnie z tabelą nr 1 załącznik nr 2
 2. Wartości pieniężne 5.000,00 zł
 3. Mienie osobiste pracowników : 10.000,00 zł

FRANSZYZA integralna : zniesiona;

FRANSZYZA redukcyjna: zniesiona;

Udział własny: zniesiony.

Klauzule do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna

Ubezpieczyciel pokryje straty wynikające z pośredniego uderzenia pioruna. Pośrednie uderzenie pioruna ma miejsce wówczas gdy pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia powoduje uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego spowodowanej wyładowaniem atmosferycznym w pobliżu ubezpieczonego mienia oraz szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami elektrycznymi.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w/w zdarzenia losowe pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie wymaganych urządzeń zabezpieczających. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, zabezpieczeniach przeciw przepięciowych, czujnikach i żarówkach.

Limit 100.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Klauzula przepięć

Ubezpieczyciel odpowiada za przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Przez przepięcia rozumie się krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalnie dopuszczalne napięcie robocze, jak również wzbudzenie sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w ubezpieczany obiekt lub zasilającą go linię elektryczną;

Limit 10.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Klauzula prolongacyjna

Brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat na dzień przewidziany w umowie ubezpieczenia (polisie) nie powoduje rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku składki Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyznaczenia Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu zapłaty składki. Niezapłacenie składki w wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Klauzula stempla bankowego

W przypadku składki uiszczanej w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.

Klauzula płatności rat

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela.

Klauzula dewastacyjna

Klauzula ta stosowana jest tylko wtedy gdy powstała szkoda nie może być zlikwidowana na podstawie rozszerzenia o wandalizm związany z włamaniem i rabunkiem.

W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się w ubezpieczanym lokalu ( z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Dewastacja rozumiana jest jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

Limit 10.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Klauzulą nie są objęte szkody spowodowane przez umieszczenie rysunków np. graffiti lub podobnych.

Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie

Ubezpieczyciel pokryje oprócz sumy ubezpieczenia ujętej w umowie-polisie uzasadnione i udokumentowane koszty związane z usunięciem pozostałości po szkodzie uwzględniając koszty rozbiórki i demontażu zarówno części niezdatnych do użytku jak również części nieuszkodzonych. Ubezpieczyciel pokryje również koszty wywozu, składowania lub utylizacji o ile czynności te są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia uszkodzonego. Zanieczyszczenia wody lub gleby i jej rekultywacja nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Limit 10.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, a powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi.

Limit 10.000,00 zł na jedno zdarzenie.

Klauzula 48 godzin

Wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie szkód w okresie 48 godzin na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w dokumencie sumy ubezpieczenia. Przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia przewidziane w umowie ubezpieczenia-polisie.

B. OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU MIENIA JEDNOSTKI:

Zakres: utrata mienia z powodu kradzieży, rabunku.

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, sumy stałe.

Miejsce ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 z wyznaczeniem górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela bez względu na lokalizację Ubezpieczającego.

 1. FRANSZYZA integralna: zniesiona
 2. FRANSZYZA redukcyjna: zniesiona
 3. UDZIAŁ własny: zniesiony

Suma ubezpieczenia na kwoty :

 • wyposażenie ogółem – 182.300,00 zł
 • koszty naprawy zabezpieczeń – 1.000,00 zł
 • gotówka od kradzieży z włamaniem – 1.000,00 zł

Klauzule od ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

Klauzula stempla bankowego

W przypadku składki uiszczanej w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.

C. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM I UŻYTKOWANIEM MIENIA ORAZ PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ.

W zakresie podstawowym:

 1. Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia: 100.000,00 zł
 2. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł
 3. Udział własny w szkodzie (% sumy gwar.) brak
 4. Franszyza redukcyjna : brak
 5. Franszyza integralna : brak

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody:

 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w następstwie w wypadku przy pracy.

Limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

D. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

Przedmiot ubezpieczenia: stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku, okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia ubezpieczonego przedmiotu.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – suma ubezpieczenia – 2.000,00 zł.

E. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:

 1. działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie;
 2. kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm;
 3. działanie ognia ( w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz);
 4. działanie wody, tj. burzy, deszczu nawalnego, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu;
 5. działanie wiatru, osunięcia się ziemi;
 6. zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci elektrycznej;
 7. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pogodowych;
 8. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
 9. klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – zapewnia wypłatę odszkodowania w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego;
 10. Udział własny zniesiony;
 11. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wyrażą zgodę na:

a. zawarcie polis ubezpieczeniowych na warunkach wskazanych w niniejszym postępowaniu;

b. objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wskazanych lokalizacjach;

c. niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres obowiązywania umowy - polisy i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń;

d. przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie załączone do oferty oświadczenie Wnioskodawcy – stanowiące załącznik nr 3.

2. Przyjście do ubezpieczenia nowo nabytych składników majątku następować będzie na zasadach odrębnych.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty spełniające warunku:

a) posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadające aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.);

b) posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Składający oferty muszą również załączyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela formularz oświadczenia potwierdzającego posiadanie pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń oraz potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie załączone do oferty oświadczenie Wnioskodawcy – stanowiące załącznik nr 3.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  ”Oferta na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku, nie otwierać przed 31.03.2017 r. godz. 12:15 ”.
 2. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz cenowy dla zamówienia – załącznik nr 1

b) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Zaszkolna 1 17-307 Mielnik do dnia 31.03.2017 r. do godz. 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi 31.03.2017 r. o godz. 12.15 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku. Oceny ofert dokona zespół roboczy powołany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30.000 euro.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kożuchowska Katarzyna 85 657 70 15

6. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WYBORU OFERT

 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującym kryterium oceny: Cena ofertowa brutto – 100 %
 2. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza ofertowego.
 3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.
 4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę na wykonanie zamówienia w toczącym się postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na przedmiot zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Zamawiającym. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. W przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną.

7. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje wykonawców oraz zamieszczając informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej: http://www.biblioteka.mielnik.com.pl oraz www.bip.biblioteka.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl

8. Po wyborze wykonawcy zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

9. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

10. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30.000 euro, w związku z czym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.).

11. W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Niniejsze zapytanie posiada załączniki:

Załącznik numer 1: Formularz oferty ubezpieczenia

Załącznik numer 2: Wykaz mienia podlegającego ubezpieczeniu

Załącznik numer 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik - Irena Wysocka

Wprowadzający: Patryk Radzicki

Modyfikujący: Patryk Radzicki

Data modyfikacji: 2017-03-31

Opublikował: Patryk Radzicki

Data publikacji: 2017-03-24

Rejestr zmian