Statut

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/146?17
Rady Gminy Mielnik
z dnia 10 lipca 2017r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELNIKU


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 862),
 3. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; z późn. zm.),
 4. niniejszego Statutu.

 

§ 2.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mielnik.

 

§ 3.

Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną.

 

§ 4.

Biblioteka jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury Gminy Mielnik pod nr 2 z dnia 3 lipca 1995r.

 

§ 5.

Siedziba biblioteki mieści się w Mielniku przy ul. Zaszkolnej 1, a obszarem jej działania jest Gmina Mielnik.

 

§ 6.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Mielnik.

 

§ 7.

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

 

§ 8.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

 

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§ 9.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury.

 

§ 10.

Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej,
 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
 5. organizację form pracy z czytelnikiem, służącą popularyzacji książki i czytelnictwa oraz sztuki, nauki i upowszechniania dorobku kulturalnego Gminy Mielnik,
 6. organizację czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
 7. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych,
 8. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu, zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 9. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

§ 11.

Biblioteka może podejmować również inne działania, wynikające z potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 12.

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor , który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz j jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mielnik na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 13.

Pracowników działalności podstawowej , administracji oraz obsługi zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki, informując o swym zamiarze Wójta Gminy Mielnik.

§ 14.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 15.

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zasady i warunku korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

 

§ 16.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres zadań określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

 

§ 17.

Przy Bibliotece mogą działać Stowarzyszenia lub Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 18.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

§ 19.

 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.
 2. Wysokość dotacji dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego i złożonego przez Dyrektora Biblioteki w terminie ustalonym przez organizatora.

 

§ 20.

 1. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty za :
  - usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
  - niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
  - uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
  - wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji
  - wydawnictwa własne.

 

§ 21.

Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdanie finansowe dla organizatora zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 22.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Irena Wysocka

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Patryk Radzicki

Data modyfikacji: 2018-02-14

Opublikował: Patryk Radzicki

Data publikacji: 2017-02-03

Rejestr zmian